Oferta Ubezpieczenia od NNW

Siedlce, Czerwiec 2017 r.

 

             OFERTA SPECJALNA

 

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach

oświatowo-wychowawczych

na rok szkolny 2017/2018

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻELISZEWIE PODKOŚCIELNYM


Szanowni Państwo,

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz personelu placówek oświatowych. Niniejsza oferta stanowi promesę zawarcia umowy ubezpieczenia z początkiem ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.09.2017r., pod warunkiem nie wniesienia zastrzeżeń lub rezygnacji z niniejszej oferty do dnia 10.09.2017r. oraz zgłoszenia do ubezpieczenia co najmniej 40 dzieci/uczniów.

Rodzaj ubezpieczenia:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne II 184

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

ð  nauki lub pracy

ð  w drodze z domu do szkoły/pracy  i ze szkoły/pracy do domu,

ð  w życiu prywatnym,

ð  podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji.

powstałe na terytorium całego świata.

Przedmiot ubezpieczenia:

Zdrowie i życie Ubezpieczonego

Forma ubezpieczenia

Imienna

W umowie COMPENSA może zwolnić z opłaty składki określony % uczniów znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji materialnej

 

Warunki
organizacyjne
realizacji
ubezpieczenia:

1.    Do dnia 31 sierpnia placówka oświatowa ma prawo wnieść swoje uwagi.

2.    Jeśli placówka do dnia 10 września potwierdzi chęć przystąpienia do ubezpieczenia gwarantujemy ochronę od dnia 1 września

 

Warunki ubezpieczenia (tzw. OWU):

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się  oraz personelu w placówkach oświatowych  - Ubezpieczenie Szkolne II 184 zatwierdzone Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 4/04/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku  – stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia.

       

 

 

Zakres ochrony ubezpieczenia:

 

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazany na str. 4 musi być jednakowy dla wszystkich Ubezpieczonych:

Oferta przewiduje możliwość wprowadzenia na życzenie placówki oświatowej dodatkowych opcji ochrony wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jednakże za dopłatą dodatkowej składki.

Podstawowe opcje ochrony

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe opcje ochrony wymienione
w OWU, które na życzenie placówki oświatowej mogą zostać wprowadzone do umowy ubezpieczenia:

o   Śmierć wskutek NW

o   Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

o   Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

o   Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

o   Pogryzienia, ukąszenia, użądlenia-jednorazowe świadczenie 200zł

o   Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 1,5% SU na TU

o   Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 40% SU na TU

o   Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400zł

 

 

o   Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia

o   Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne

o   Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW

o   Klauzula nr 4 - jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

o   Klauzula nr 5 - zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki

o   Klauzula nr 6 -  zwrot kosztów rehabilitacji

o   Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wyposażenia, nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego

o   Klauzula nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

o   Klauzula nr 9 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna

o   Klauzula 10 jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW prawnego opiekuna

o   Klauzula 13 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złośliwym

o   Klauzula 14 – jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca

 

Postanowienia dodatkowe:

1.    Umowa ubezpieczenia dzieci i młodzieży oraz personelu w szkołach i innych placówkach oświatowych obejmuje okres:

ð  od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.

2.    Jeżeli Ubezpieczony przechodzi w trakcie roku szkolnego do innej placówki szkolnej - jest objęty ubezpieczeniem, pod warunkiem powiadomienia Compensy o zmianie placówki w trakcie roku szkolnego oraz przekazania danych osobowych Ubezpieczonego.

Realizacja  świadczeń (tzw. likwidacja szkód):

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej (systemem bezkomisyjnym). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji.

 

 

Formy zgłoszenia  świadczenia (tzw. szkody):

o   Za pośrednictwem poczty na adres:

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

 

 

 

u agenta obsługującego:

Łukasz Lipiński, ul. Czerwonego Krzyża 14

08-110 Siedlce Tel.25 633 13 48

 

o   Druk zgłoszenia świadczenia dostępny jest na stronie www.compensa.pl bądź w szkole/placówce oświatowej

 

o   Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej świadczenia można uzyskać za pośrednictwem infolinii, telefony do Call Center Compensa:

dla telefonów stacjonarnych:                dla telefonów komórkowych:

801 120 000                                            22 501 60 00

 

 

 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI / UCZNIÓW

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

SUMA UBEZPIECZENIA =

wariant [1]

wariant [2]

wariant [3]

 

 

 

12000zł

 

13 000 zł

 

14 000 zł

 

 

 

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia

 

 

100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym utonięcia)

12 000 zł

13 000 zł

14 000 zł

 

 

100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego inwalidztwa
Ubezpieczonego w wyniku NW

12 000 zł

13 000 zł

14 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

40% sumy ubezpieczenia z tytułu zwrotu kosztów operacji plastycznej

4 800 zł

5 200 zł

5 600 zł

 

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

1,5%

 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia

200zł

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Zwrot kosztów leczenia (kl. 1)

Do 40% Sumy Ubezpieczenia

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu

poważnego zachorowania

Ubezpieczonego (kl. 4)

 

1.000 zł

 

 

Zwrot kosztów rehabilitacji (kl. 6)

 

Do 40 % Sumy ubezpieczenia

 

 

 

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych (kl. 7)

 

Do 40 % Sumy ubezpieczenia

 

 

 

 

Zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego (kl. 9)

1 000 zł

 

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW prawnego opiekuna (kl. 10)

1 500 zł

 

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE DZIECKA =

 

40 zł

 

45 zł

50 zł

 

 

                     

 

 

 

 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

deliktowej nauczycieli i wychowawców w zakresie

działalności edukacyjno wychowawczej placówki

oświatowej oraz w związku z wykonywaniem

zawodu nauczyciela lub wychowawcy

w granicach

sumy gwarancyjnej = 100 000 zł

Składka 1zł za 1 nauczyciela.

Odpowiedzialność cywilna Dyrektora placówki oświatowej (Suma Gwarancyjna 100 000zł)

za opłatą dodatkowej składki w wysokości 50zł

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody z tytułu prowadzenia szatni.

Suma Gwarancyjna 2 000zł, limit na zdarzenie 150zł.

Za opłatą dodatkowej składki w wysokości 200zł

OC z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej.

100zł

 

 

                                                                                                                      Z poważaniem

 

W przypadku  jakichkolwiek pytań , jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 602 614 746

 

Formy zgłoszenia  świadczenia (tzw. szkody):

o   Za pośrednictwem poczty na adres:

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

 

u agenta obsługującego:

Maciej Lipiński ul. Czerwonego Krzyża 14

08-110 Siedlce Tel.25 633 13 48

 

o   Druk zgłoszenia świadczenia dostępny jest na stronie www.compensa.pl bądź w szkole/placówce oświatowej

 

o   Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej świadczenia można uzyskać za pośrednictwem infolinii, telefony do Call Center Compensa:

dla telefonów stacjonarnych:                 dla telefonów komórkowych:

801 120 000                                             22 501 60 00